Tag: tâm viên

December 29, 2019 / Nghĩ vụn

Những ý nghĩ sầm sập như những đoàn tàu, khi đi cũng nhanh như khi tới.