Tag: Hoa Lâm

Điền dã chùa Diên Phúc

Hôm nay đi chùa  Diên Phúc với TaDRI để thu thập thông tin về chùa và đình  Thái Đường, tương…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.