Tag: giao thừa

Giao thừa khác

Hình như gần đây người ta mới hay gọi cái New Year Eve, hay tên dài dòng “lúc chuyển tiếp…

© 2019 . Theme by Anders Norén.