Tag: dấu chân

April 16, 2014 / Nghĩ vụn

Đối với mình, facebook là một nơi khá tạp nham. Điều nguy hiểm ở facebook là nó gắn liền những thông tin cá nhân với một con người cụ thể và những mối quan hệ cụ thể.