Tag: con người

October 23, 2009 / Nghĩ vụn

* *      * Mấy hôm trước, có người đến nhà báo cho mẹ đi họp chi hội phụ nữ trong đình làng. Báo xong còn nhắc nhớ đem tiền để ủng hộ…