Tag: chìa khóa xe máy

July 21, 2011 / Nghĩ vụn

   Có một lần chưa lâu lắm, mình lóng ngóng lỡ tay làm rơi chìa khóa xe xuống hồ. Không có chìa sơ cua. Xe thì khóa cổ. Giờ thì muộn, cóc…