Tào Tháo trọng kẻ sĩ

Hôm qua xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa trên VTC1, đến đúng đoạn Hứa Du bỏ Viên Thiệu về hàng Tào. Tào Tháo đang ngủ trong trướng, nghe Hứa Du đến vội vàng bật dậy chạy ra đón, chân chưa kịp đi giày. Hai người vốn là bạn từ nhỏ, nên Hứa Du lấy thế làm cảm động lắm. Thành thử ra Tháo chỉ đổi mỗi đôi tất rách để lấy được một mưu sĩ hàng đầu, cũng rẻ.
« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.