Silent

đôi khi

ta quên

mình nên
yên lặng

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.