Đinh, lim, SẾN, táu

Đinh, lim, SẾN, táu

 

 

Có những cái để tự nhiên thì rất bình thường, nhưng hễ gọi tên ra là lại hóa sến.