Loài người, bằng việc đặt ra luật lệ và quy định, đã thừa nhận thất bại muôn đời của đạo đức.