Các cụ đã dạy rồi, nếu muốn “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” thì phải “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ“. Quả là chí lí !