Tôi chắc chắn mình là người lương thiện
bởi lương tâm tôi vẫn cắn rứt thường xuyên (!)