Mỗi khi một người xung quanh tôi chết đi,
tôi sống bù cho cả phần của họ.