Nhận được một thẻ vàng có nghĩa là bạn có thể phạm lỗi thêm lần nữa.