Entry for May 19, 2008

Khi tôi vừa nhận ra mình chẳng còn gì để mất
tôi bắt đầu mất tất cả.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.