Cái chết

Khi các bác sĩ vào thông báo rằng tôi sẽ không bao giờ chết, tôi đã đau đớn biết bao nhiêu.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.