Không phải một bài thơ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tớ đùa với con mèo của tớ

Con mèo
cào tớ
xước tay !
« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.