Có một lần, lang thang lần mò trong hiệu sách cũ, tôi vớ được một cuốn dày dày chưa đọc bao giờ, mở lưng chừng ra liếc qua thấy đoạn nhân vật nam hỏi nhân vật nữ: “Em có hạnh phúc không ?”. Tôi mua vì câu hỏi ấy.

Về nhà, đọc từ đầu, giở mãi mà không thấy đoạn đó đâu.