Tại sao tôi cứ phải đi tìm
Những lối đi dài với hàng cây đổ bóng
Những mỏm thật cao
hoặc miền thật bằng phẳng
Những con đường hoặc thẳng tắp
hoặc vô tận ngoằn ngoèo ?

Sự thực là
có những điều
tôi cũng không biết.