Gạch đầu dòng

Ngồi mê kể chuyện đường xa
Trần gian khuất tất la đà khúc quanh

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.