Đang nghĩ title

*

*        *


Hãy quẳng hết những tôn thờ vào lửa
Để tro bay như một cuộc hóa vàng


*

*        *

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: