Đang nghĩ title

*

*        *


Hãy quẳng hết những tôn thờ vào lửa
Để tro bay như một cuộc hóa vàng


*

*        *

Mới ra lò

One Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?