Bao nhiêu

Ra chợ, bạn hỏi “Cái này bao nhiêu ?” hay ngắn gọn hơn, “Bao nhiêu ?”, ngắn gọn hơn nữa, “Mấy ?”. Người bán nói giá. Mặc cả. Xong. Bạn mua món hàng đó, hoặc không.
Người ta hỏi nhau, bao nhiêu tuổi ?
Người ta hỏi nhau, bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu tầng ?
Người ta hỏi nhau, bao nhiêu lần ?

*
* *

Đói là một từ. No là một từ. Yêu là một từ. Nhớ là một từ. Giận là một từ. Chết là một từ. Thế giới là một từ. Hạnh phúc là một từ. Chiến tranh là một từ. Hòa bình là một từ. Chấm, một từ. Phẩy, một từ. Hết cũng một từ. Một từ gồm những hai từ.
Cần bao nhiêu từ để làm nên cuộc đời ?
Một.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.