Nhỉ

Ô hay, đời hóa ra buồn nhỉ. Người sống với người chả ra cái đếch gì.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.