Nhạt!

Thấy sự bất lực của ngôn từ và mình đang trở nên nhạt một cách không thể cứu vãn nổi.

*
*          *
« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.