Chiến tranh biên giới phía Bắc – nhìn từ phía bên kia

Lá»­a – Hiện nay, các tài liệu chính thức của Việt Nam đều không đề cập trá»±c tiếp đến Chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc. Các văn bản có hÆ¡i hÆ¡i dính dáng đến đều chỉ nói