http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2011/01/DSCF00013232312313.jpg

DSCF00013232312313.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?