http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2010/09/dscf00013232312313.jpg

dscf00013232312313.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?