Trò chuyện với cái bóng

Hắn luôn bảo rằng thực ra tôi chỉ là kẻ sao chép đần độn.

Nhưng hắn, hắn mới là cái bóng của tôi cơ mà !

– Còn mày lại là cái bóng của những kẻ khác. Mày chẳng khác gì tao. – Hắn nói – Thậm chí, có khi mày mới chính là cái bóng của tao cũng nên.

Từ đó tôi không dám ra chỗ nắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *