4 thoughts on “Trò chuyện với bóng tối

  1. Cố thử đánh thức phần Ánh sáng trong mình xem, để đừng lạnh lẽo như thế.

    Mình thích phần điểm sách của cậu ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *