Tết

Sáng dậy, nếu có một xe chở đầy những bó mùi già chạy qua trước cửa, mình sẽ nghĩ ngay hôm nay là ba mươi tết. Nhưng chẳng thấy mùi già nên cứ ngỡ đã mồng một rồi.
Vậy là mình đã ngủ qua một đêm ba mươi.

2 thoughts on “Tết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *