3 thoughts on “Gạch đầu dòng

  1. khi chữ game over ấy hiện ra, ấy là lúc một trò chơi kết thúc. Khi đó, có khi ta lại luyến tiếc những jì mà mình đã chơi. Một trò chơi kết thúc, thì một trò chơi khác lại bắtđầu. Và ta lại nhấn núp "start" để keep going. Liệu đó có phải là lúc Tiến kết thúc cuộc sống độc thân để lập gia đình ko nhỉ.>:) Get ready. heeee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *