One thought on “"Bỗng nhiên"

  1. Cái băng rôn độc đáo thật :)

    Mình thì lại thích bắt đầu bằng cái "tự nhiên" hơn.
    Đúng là nếu không có "bỗng nhiên" hay "tự nhiên" thì chẳng có gì để kể cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *