One thought on “Gạch đầu dòng giết thời gian

  1. Giết người (hay giết cái gì gì) đều có năm bảy cách mà cậu. Giết lộ liễu quá thì chúng nó kêu, vậy thì giết tinh vi lên :D, mà mình vẫn có lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *