3 thoughts on “Gạch đầu dòng

    • Anh chưa biết được, cũng đang định đi đâu đấy với mấy đứa bạn mà xe thì chưa bảo dưỡng, lương cũng chưa có nữa :(

      Cái blog mày teo rồi à :|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *