4 thoughts on “Có điều gì đó

    • Điểm chung nhất chắc là bọn em đều thích phân thân ra để nói chuyện một mình :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *