2 thoughts on “Nhạt!

  1. Vừa viết cái Mòn bên kia xong chưa đầy phút, nhấp qua đây lại thấy ngay cái Nhạt.

    Chao ôi là giống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *