http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2009/04/bigwallpapers_ru_bwwoodwal.jpg

bigwallpapers_ru_bwwoodwal.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?