http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2009/04/547577.jpg

547577.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?