http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2010/09/0052.jpg

0052.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?