http://cutsatter.org/wp-content/uploads/2009/04/000001.jpg

000001.jpg

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?